Eksmisja

Eksmisja jest to obowiązek wydania nieruchomości, opróżnienia pomieszczenia, w tym opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego, lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.

Wniosek o eksmisję należy złożyć wraz z tytułem wykonawczym do komornika.

Tutaj znajdziesz formularz wniosku o eksmisję.

Zgodnie z art 1046 k.p.c. Komornik wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi 1500 złotych.

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2000 złotych (powiększa się o opłatę w wysokości 1000 złotych od drugiej i każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości).