Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wnioski egzekucyjne

Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony na piśmie (wzór wniosku do pobrania) lub ustnie do protokołu w siedzibie kancelarii komornika sądowego.

Wniosek przeprowadzenia egzekucji powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego wskazanych w art. 126 kpc, a ponadto zawierać oznaczenie świadczenia, które ma być spełnione oraz wskazanie sposobu egzekucji (art. 797 kpc).

Świadczenie, którego spełnienia żąda wierzyciel, powinno być dokładnie oznaczone. W przypadku świadczenia pieniężnego należy wskazać w cyfrach wysokość należności głównej oraz należności ubocznych tj. odsetek, kosztów procesu, kosztów wydania klauzuli wykonalności, kosztów poprzedniej egzekucji. W szczególności, w przypadku żądania odsetek za zwłokę należy wskazać ich wysokość oraz datę, od której należy je liczyć. Świadczenie wskazane we wniosku egzekucyjnym powinno wynikać z treści tytułu wykonawczego. Wierzyciel może żądać wyegzekwowania całości lub tylko części świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 799 § 1 wierzyciel ma prawo w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Sposoby egzekucji zostały określone przez kodeks postępowania cywilnego.