Zabezpieczenie roszczeń

Tytułami zabezpieczenia są:

  • postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzone w klauzulę wykonalności (art. 739 k.p.c., art. 743 k.p.c.)
  • nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu nakazowym

Zgodnie z art. 492 § 1 i 2 kpc. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym (czyli nie w upominawczym) już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Tytuł taki jest wykonalny bez nadawania mu przez sąd klauzuli wykonalności.

  • wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie w pieniądzu wydany w postępowaniu gospodarczym (art. 458 (13) k.p.c. w związku z art. 492 § 1 i 2 k.p.c.;
  • europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Tutaj znajdziesz wniosek o zabezpieczenie roszczeń.

Wniosek o zabezpieczenie podlega opłacie egzekucyjnej.
Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu (art. 31 ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r.).

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych wykonywane przez komornika następuje przez zajęcie:

  • ruchomości
  • wynagrodzenia za pracę
  • wierzytelności z rachunku bankowego
  • innej wierzytelności
  • innego prawa majątkowego