Egzekucja świadczeń pieniężnych

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy.
Tytuł wykonawczy określa strony postępowania (wierzyciel – dłużnik)
oraz jakie świadczenie ma być spełnione.

Tytuł wykonawczy jest dokumentem zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności.

Tytułem wykonawczym najczęściej jest to prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenie sądu (wyrok, postanowienie) zasądzające świadczenie, jak również inne orzeczenia, ugody lub akty, które z mocy przepisów prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji, np. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i zobowiązał do zapłaty kwoty pieniężnej.

Do wszczęcia egzekucji przez komornika konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.

Wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym możesz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii.

Po otrzymaniu wniosku komornik rejestruje sprawę i wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Komornik może prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika.
W celu odzyskania zadłużenia komornik poszukuje majątku dłużnika, a następnie dokonuje zajęć rachunków bankowych, wierzytelności, wynagrodzeń, ruchomości, nieruchomości dłużnika.

Wyegzekwowanie należności kończy postępowanie egzekucyjne.

Egzekucja może okazać się bezskuteczna. Komornik zwraca wtedy tytuł wykonawczy, a wierzyciel ponownie, w przyszłości może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Tutaj znajdziesz wniosek egzekucyjny.