Skip to content

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Licytacje

Licytacje ruchomości

Do licytacji ruchomości nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji;

  • Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych;
  • Cenę wywołania w pierwszej licytacji stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej.
  • Cenę wywołania w drugiej stanowi połowa wartości szacunkowej.
  • Pełnomocnictwo do udziału w licytacji, jeżeli nie jest pełnomocnictwem udzielonym adwokatowi bądź radcy prawnemu, powinno zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
  • Cena nabycia powinna zostać zapłacona przez nabywcę po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, po udzieleniu przybicia możliwa jest zapłata jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, pozostała część ceny nabycia, na którą zalicza się złożoną rękojmię, należy uiścić w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Sorry, nothing found.